Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rabat udzielony i otrzymany w 2022 r., dotyczący transakcji z 2021 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rabat udzielony i otrzymany w 2022 r., dotyczący transakcji z 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
1. Moment korekty przychodów i kosztów podatkowych w związku z przyznanym rabatem

Zasady korekty kosztów uzyskania przychodów są określone w art. 15 ust. 4i-4m updop oraz art. 22 ust. 7c-7g updof. Z przepisów tych wynika m.in., że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (w przypadku braku faktury). Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub ich kwota jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Z kolei zasady korekty przychodów są określone w art. 12 ust. 3j-3m updop oraz art. 14 ust. 1m-1p updof. Z przepisów tych wynika m.in., że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (w przypadku braku faktury). Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez "błąd rachunkowy", czy "inną oczywistą omyłkę". Kwestia ta została wyjaśniona m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.576.2021.2.MGR, w której czytamy:

KIS"(...) za »błąd rachunkowy« należy uznać sytuację, gdy przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury, czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie wartości należności), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry).

Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sip.pwn.pl) przez »omyłkę« należy rozumieć »spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie«.

W konsekwencji za »inną oczywistą omyłkę« należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym. »Omyłka« wiązać się również będzie z błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter »pierwotny«. Co więcej, »omyłka« musi być »oczywista« (...)".

W przypadku gdy faktura korygująca została wystawiona w związku z udzieleniem nabywcy rabatu od obrotu, z oczywistych względów nie można tu mówić o błędzie rachunkowym, czy innej oczywistej omyłce. W związku z powyższym sprzedawca, który udzielił nabywcy rabatu od obrotów, koryguje przychody podatkowe na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą. Z kolei nabywca, który otrzymał od sprzedawcy rabat od obrotów, koryguje koszty podatkowe w momencie otrzymania faktury korygującej. W tym przypadku bez znaczenia jest data wystawienia faktury korygującej.


2. Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania udzielonych lub otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Według definicji zawartej w tym stanowisku, rabat to procentowe lub kwotowe obniżenie ceny za dostarczane dobra lub świadczoną usługę, przyznawane:

 • za spełnienie przez kontrahenta określonych warunków w momencie sprzedaży lub po jej dokonaniu (np. zakup określonej ilości dóbr lub usług, zwiększenie wolumenu zakupów, zwiększenie asortymentu zakupów, dokonanie zakupów w określonym czasie, lojalność wobec dostawcy, poniesienie kosztów przygotowania wyrobów do dalszej sprzedaży, poniesienie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu gwaranta),
 • jako rekompensata za niższą jakość sprzedanych dóbr i usług, uznane reklamacje.

Stanowisko wskazuje, iż z punktu widzenia momentu ujęcia w księgach i wpływu rabatów na wartość rozrachunków z kontrahentami, dzielą się one na rabaty transakcyjne, potransakcyjne i prerabaty.

Rodzaje rabatów Charakterystyka
Transakcyjny Rabat udzielany odbiorcy w momencie sprzedaży dóbr lub usług. Koryguje on "na bieżąco" cenę sprzedaży/zakupu i jest uwzględniany w dokumencie pierwotnym (fakturze, paragonie, rachunku) wystawianym w związku z transakcją. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca wprowadzają do ksiąg należności i zobowiązania z tytułu sprzedaży dobra lub usługi już pomniejszone o rabat.
Potransakcyjny Rabat udzielany odbiorcy po spełnieniu przez niego określonych warunków (np. zakup w danym okresie ustalonej minimalnej liczby dóbr lub usług) lub zaistnieniu określonych okoliczności (np. uszkodzenie dóbr w transporcie, uznanie złożonej przez odbiorcę reklamacji). Przyznanie rabatu sprzedawca dokumentuje dowodem korygującym (np. fakturą korygującą) i zmniejsza początkową wartość należności lub zobowiązania w swoich księgach. Jeżeli pierwotna należność/zobowiązanie zostały już spłacone, to przyznanie rabatu może również powodować powstanie u sprzedawcy - zobowiązania wobec nabywcy, a u nabywcy - należności od dostawcy.
Prerabat Rabat udzielany odbiorcy przed spełnieniem przez niego określonych warunków, które uzasadniają przyznanie rabatu. Sprzedawca udziela wstępnego rabatu już przy pierwszych zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (np. miesiącu, kwartale, półroczu), zanim jeszcze ilość lub wartość nabytych przez odbiorcę dóbr lub usług osiągnie uzgodnioną w umowie minimalną wielkość dla danego okresu rozliczeniowego. Umowa zakupu-sprzedaży określa również terminy, w których następuje rozliczenie rabatu, tj. porównanie ilości lub wartości faktycznie dokonanych przez odbiorcę zakupów z ich minimalną wielkością warunkującą przyznanie rabatu. W przypadku gdy kontrahentowi nie udało się osiągnąć minimalnej wielkości zakupów, kwota otrzymanego rabatu (lub jej część) podlega zwrotowi sprzedawcy. Sprzedawca dokumentuje każdą sprzedaż dóbr lub usług w okresie rozliczeniowym. Jeżeli sprzedawca i nabywca mają podstawę oczekiwać, że umowne warunki uprawniające do przyznania prerabatu zostaną spełnione (może to wynikać np. z postanowień umowy lub doświadczeń z dotychczasowej współpracy), to określają wielkość prerabatu przypadającego na daną transakcję i na tej podstawie na bieżąco korygują wartość rozrachunków. Dokument potwierdzający przyznanie rabatu (dokument korygujący) sprzedawca wystawia w dniu rozliczenia udzielonego rabatu. Dopiero wówczas posiada informację, czy odbiorca spełnił warunki przyznania rabatu.

Jak wskazuje stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami, ostateczne rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu z tytułu dokonanych w danym roku obrotowym transakcji zakupu-sprzedaży objętych rabatem może nastąpić po dniu bilansowym. Wówczas ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia rabatu będzie zależeć od tego, czy nastąpiło ono:

 • przed sporządzeniem sprawozdania finansowego - jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem,
 • po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem - jednostka skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym przeprowadziła transakcje zakupu-sprzedaży objęte rabatem i zmieni sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, jeżeli uzna, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, że kwota rabatu ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe; w przypadku gdy jednostka uzna kwotę rabatu za nieistotną z punktu widzenia sprawozdania finansowego skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu,
 • po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - jednostka, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, skoryguje wartość należności lub zobowiązania w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu.

Należy ponadto zauważyć, iż sposób ujęcia faktury korygującej w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie rabatu (tj. w przypadku wystawienia lub otrzymania faktury korygujące po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), zależeć będzie od istotności wynikającej z niej kwoty. Korekty istotne dotyczące lat ubiegłych odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. W tym przypadku ma bowiem zastosowanie art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.


3. Skutki udzielenia rabatu potransakcyjnego w księgach sprzedawcy

Fakturę korygującą, dotyczącą korekty przychodu ze sprzedaży za 2021 r., wystawioną w 2022 r. po dniu bilansowym i po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., ale przed jego zatwierdzeniem, o istotnej wartości dla jednostki, należy ująć w księgach rachunkowych 2021 r. i ponownie sporządzić sprawozdanie finansowe. Ponadto w jednostkach, których sprawozdanie podlega badaniu, należy powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej,
w roku, w którym dokonano sprzedaży objętej rabatem

1. FK - korekta zmniejszająca przychód z tytułu udzielonych rabatów:

   a) zmniejszenie wartości w cenach sprzedaży netto:

      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

   b) zmniejszenie VAT należnego:

      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

    c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Uwaga: Jeżeli kontrahent uregulował wszystkie należności wynikające z pierwotnych faktur, których dotyczy korekta in minus, to powstałą nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług należy wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe.

Rozwiązaniem alternatywnym do przedstawionego powyżej może być wprowadzenie do ksiąg 2021 r. zmniejszenia wartości przychodu, zapisem po stronie Wn konta 70-0 lub 73-0, w korespondencji ze stroną Ma konta 20, na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Przy takim rozwiązaniu, w księgach kolejnego roku obrotowego (tu: 2022 r.), na podstawie faktury korygującej, należy dokonać zmniejszenia VAT należnego, zapisem po stronie Wn konta 22-2, w korespondencji ze stroną Ma konta 20.

Jeżeli natomiast faktura korygująca zostanie wystawiona w 2022 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., to korekty przychodów należy dokonać w księgach 2022 r., z uwzględnieniem art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej wystawionej
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, którego korekta dotyczy

1. FK - korekta zmniejszająca przychód z tytułu udzielonych rabatów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty nie jest istotna:

   a) zmniejszenie wartości w cenach sprzedaży netto:

      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",

   b) zmniejszenie VAT należnego:

      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. FK - korekta zmniejszająca przychód z tytułu udzielonych rabatów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty jest istotna:

   a) zmniejszenie wartości w cenach sprzedaży netto:

      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych),

   b) zmniejszenie VAT należnego:

      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:

      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


4. Otrzymanie rabatu potransakcyjnego w księgach nabywcy

Jeżeli otrzymany rabat dotyczy towarów i materiałów jeszcze niesprzedanych (niezużytych), to należy odpowiednio skorygować (zmniejszyć) wartość zapasów znajdujących się w magazynie. Natomiast w przypadku, gdy rabat dotyczy już sprzedanych towarów lub zużytych materiałów, należy skorygować koszty. W sytuacji gdy jednostka nie jest w stanie ustalić, które towary dotyczą konkretnej dostawy, a w konsekwencji, czy towary zostały sprzedane, czy pozostają w magazynie, przyznany rabat odnosi na zmniejszenie kosztów sprzedanych towarów.

Generalnie rabat otrzymany przez jednostkę w 2022 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2021 r., powinien zostać ujęty w księgach 2021 r. W sytuacji zatem gdy w 2022 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą z tytułu rabatu (dotyczącą towarów nabytych w 2021 r.) jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r., to kwotę z tytułu rabatu powinna uwzględnić w księgach 2021 r.

Jeżeli w 2022 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą z tytułu rabatu (dotyczącą towarów nabytych w 2021 r.) już po sporządzeniu sprawozdania za 2021 r., ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, a kwota rabatu ma istotny wpływ na to sprawozdanie, to powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie zapisów w księgach 2021 r. W przypadku natomiast, gdy jednostka uzna kwotę rabatu za nieistotną, ujmie fakturę korygującą w księgach roku obrotowego, w którym ją otrzymała, tj. w 2022 r.

Ewidencja księgowa otrzymanego rabatu na podstawie faktury korygującej,
w roku, w którym nabyto składniki objęte rabatem

1. FK - korekta z tytułu rabatu dotyczącego niesprzedanych towarów lub niezużytych materiałów:

   a) zmniejszenie wartości netto, gdy zapasy ujmuje się w cenach zakupu (nabycia):

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 33 "Towary" lub 31 "Materiały",

   b) zmniejszenie wartości netto, gdy zapasy ujmuje się w stałych cenach ewidencyjnych:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" lub 34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów",

   c) zmniejszenie VAT naliczonego:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

   d) zmniejszenie zobowiązania wobec sprzedawcy:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. FK - korekta z tytułu rabatu dotyczącego sprzedanych towarów lub zużytych materiałów:

   a) zmniejszenie wartości netto:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
         lub 40-1 "Zużycie materiałów i energii" albo konto zespołu 5,

   b) zmniejszenie VAT naliczonego:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

   c) zmniejszenie zobowiązania wobec sprzedawcy:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Rozwiązaniem alternatywnym może być wprowadzenie do ksiąg 2021 r. zmniejszenia wartości netto, zapisem po stronie Ma konta 31, 33, 34, 40-1 lub 73-1, w korespondencji ze stroną Wn konta 30, na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania". Przy takim rozwiązaniu, w kolejnym roku obrotowym (tu: 2022 r.), na podstawie faktury korygującej, należy dokonać zmniejszenia kwoty zobowiązania wobec sprzedawcy, zapisem po stronie Wn konta 21, w korespondencji ze stroną Ma konta 30 oraz zmniejszenia VAT naliczonego, zapisem po stronie Wn konta 30, w korespondencji ze stroną Ma konta 22-1.

Jeżeli natomiast w 2022 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą z tytułu rabatu (dotyczącą towarów nabytych w 2021 r.) już po zatwierdzeniu sprawozdania za 2021 r., to powinna ją wprowadzić do ksiąg 2022 r., a korektę z tytułu przyznanego rabatu powinna ująć w księgach, z uwzględnieniem art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa przyznanego rabatu na podstawie faktury korygującej otrzymanej
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, którego rabat dotyczy

1. FK - korekta z tytułu rabatu dotyczącego niesprzedanych towarów lub niezużytych materiałów:

   a) zmniejszenie wartości netto, gdy zapasy ujmuje się w cenach zakupu (nabycia):

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 33 "Towary" lub 31-1 "Materiały",

   b) zmniejszenie wartości netto, gdy zapasy ujmuje się w stałych cenach ewidencyjnych:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" lub 34-1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów",

   c) zmniejszenie VAT naliczonego:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

   d) zmniejszenie zobowiązania wobec sprzedawcy:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. FK - korekta zmniejszająca koszty z tytułu otrzymanego rabatu dotyczącego już sprzedanych towarów lub zużytych materiałów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty nie jest istotna:

   a) zmniejszenie wartości netto:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
         lub 40-1 "Zużycie materiałów i energii" albo konto zespołu 5,

   b) zmniejszenie VAT naliczonego:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

   c) zmniejszenie zobowiązania wobec sprzedawcy:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

3. FK - korekta zmniejszająca koszty z tytułu otrzymanych rabatów, gdy w ocenie jednostki kwota korekty jest istotna:

   a) zmniejszenie wartości netto:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych),

   b) zmniejszenie VAT należnego:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

   c) zmniejszenie zobowiązania wobec sprzedawcy:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".


5. Ustalenie odroczonego podatku dochodowego

Jak już wskazano dla celów podatkowych jednostka koryguje przychody oraz koszty w miesiącu, w którym odpowiednio wystawiła oraz otrzymała fakturę korygującą bądź inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Wyjątek stanowią korekty przychodów oraz kosztów podatkowych spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, które następują pod datą ujęcia pierwotnej faktury w przychodach oraz kosztach.

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost, w którym momencie należy korygować przychody ze sprzedaży oraz koszty z tytułu zakupów. Jest jednak oczywiste, że korekty z natury rzeczy nie stanowią samodzielnych transakcji, a jedynie służą ustaleniu poprawnej wysokości przychodów lub kosztów, najczęściej spowo­dowanych sprzedażą lub zakupem. Uwzględniając przepisy art. 6 ust. 1art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz wskazówki zawarte w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami, należy stwierdzić, iż korekty powinny nastąpić w tym samym roku obrotowym, w którym wykazano pierwotny przychód lub koszt.

Odmienne podejście w zakresie momentu ujęcia rabatu dla celów podatkowych i rachunkowych prowadzi do powstania przejściowej różnicy między bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Jest to różnica, w odniesieniu do której jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tworzą rezerwę i ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego są podatnikami.

Przypominamy, iż można odstąpić od ustalania podatku odroczonego, korzystając z uproszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości. Stosownie do tego przepisu, od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą odstąpić jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Przyjęcie przez jednostkę takiego uproszczenia wymaga zapisania w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (por. art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Warto podkreślić, iż powyższe uproszczenie nie ma zastosowania do jednostek zainteresowania publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości.

Przykład

Jednostka prowadzi działalność handlową. Wartość sprzedanych towarów w 2021 r. w jednostce wyniosła: 500.000 zł. W styczniu 2022 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą, dokumentującą przyznany jej rabat cenowy za zakupy dokonane w 2021 r. w wysokości 45.000 zł (dla uproszczenia pomijamy kwestię VAT). Roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 r. nie zostało jeszcze sporządzone.

Jednostka dokonała dla celów bilansowych korekty kosztu sprzedanych towarów w księgach rachunkowych 2021 r. Rzeczywista wartość sprzedanych towarów po uwzględnieniu rabatu wyniosła: 500.000 zł - 45.000 zł = 455.000 zł. Z kolei dla celów podatkowych jednostka uwzględniła koszt sprzedanych towarów za 2021 r. w wysokości: 500.000 zł. Korekta zmniejszająca koszty bilansowe spowodowała powstanie dodatniej różnicy przejściowej, bowiem wartość bilansowa zobowiązania (455.000 zł) była mniejsza od jego wartości podatkowej (500.000 zł). Dodatnia różnica przejściowa wynosiła: 45.000 zł, a rezerwa na odroczony podatek dochodowy wynosiła: 45.000 zł × 19% = 8.550 zł. Utworzoną rezerwę jednostka ujęła w księgach rachunkowych 2021 r., zapisem po stronie Wn konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych", w korespondencji ze stroną Ma konta 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.