Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wynagrodzenia i wpłaty do PPK na przełomie roku 2020/2021

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenia i wpłaty do PPK na przełomie roku 2020/2021

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
1. Wynagrodzenia i składki ZUS

Uwagi ogólne

Zasady ogólne odnoszące się do momentu kwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodów zawarte w przepisach ustaw o podatku dochodowym nie obejmują swym zakresem m.in. kosztów wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych od nich składek ZUS. Mamy tu na myśli reguły, zgodnie z którymi:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody,
   
 • koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia; za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tak wynika z art. 22 ust. 5, 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4, 4d i 4e updop, z wyjątkiem pewnych zastrzeżeń, które tutaj pominęliśmy.

Koszty wynagrodzeń i innych należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, rządzą się innymi regułami. Zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, o ile zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba updof i art. 15 ust. 4g updop). W przypadku uchybienia temu terminowi należności te są kosztem podatkowym na zasadzie kasowej, tj. w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) pracownikowi.

Podobne zasady obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zwane dalej także składkami ZUS). Są one kosztem podatkowym w miesiącu, za który należności pracownicze są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Tak wynika z art. 22 ust. 6bb updof i art. 15 ust. 4h updop.

W przypadku uchybienia tym terminom składki te zaliczane są do kosztów podatkowych na zasadzie kasowej, tj. w dacie ich opłacenia.

Zwróć uwagę!

Składki na ubezpieczenia społeczne, które potrącane są z wynagrodzenia pracownika, kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów w terminach przewidzianych dla wypłacanych wynagrodzeń. Są one kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, oczywiście o ile wynagrodzenie jest wypłacane (stawiane do dyspozycji pracownika) w wymaganym terminie. W przypadku uchybienia temu terminowi stają się kosztem podatkowym w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

Niektórzy podatnicy mają wątpliwości, na jakiej podstawie stosuje się kasowe rozliczanie wynagrodzeń i składek ZUS wypłaconych (postawionych do dyspozycji pracownika)/opłaconych z opóźnieniem. Wyjaśniamy, że w zakresie wynagrodzeń stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 55 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, a w zakresie składek ZUS - art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop.

Zwróć uwagę!

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek ZUS opłaconych od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 37 updof i art. 16 ust. 1 pkt 40 updop).

Termin opłacania składek ZUS

Terminy opłacania składek ZUS określa art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Płatnik składek zobowiązany jest do opłacania składek za dany miesiąc, nie później niż do:

 • 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   
 • 15 dnia następnego miesiąca - w przypadku pozostałych płatników.

Do ustalania wspomnianych terminów stosuje się odpowiednio art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Oznacza to, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Należności z tytułu wskazanych składek, tj. składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Rozliczanie wynagrodzeń i składek ZUS w przykładach
 

Przykład

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) 8 stycznia 2021 r. (9 i 10 stycznia 2021 r. są w zakładzie pracy dniami wolnymi od pracy - por. art. 85 § 3 Kodeksu pracy).

Przypadek I - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostaną opłacone 15 stycznia 2021 r.

Wynagrodzenia oraz wymienione składki pracodawca uwzględni w kosztach uzyskania przychodów w grudniu 2020 r.

Przypadek II - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostaną opłacone 12 lutego 2021 r.

Wynagrodzenia pracodawca uwzględni w kosztach uzyskania przychodów w grudniu 2020 r. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uwzględni w kosztach lutego 2021 r., w dacie ich opłacenia.


Przykład

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc ostatniego dnia roboczego tego miesiąca.

Przypadek I

31 grudnia 2020 r. wypłaci pracownikom wynagrodzenia, zaś składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaci 15 stycznia 2021 r.

Wynagrodzenia oraz składki stanowią koszty uzyskania przychodów w grudniu 2020 r.

Przypadek II

4 stycznia 2021 r. wypłaci pracownikom wynagrodzenia, zaś składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaci 20 stycznia 2021 r. Wynagrodzenia oraz wymienione składki będą kosztami uzyskania przychodów w styczniu 2021 r.


2. Wpłaty do PPK

Przedsiębiorcy (podmioty zatrudniające), którzy wdrożyli pracownicze plany kapitałowe (PPK), obowiązani są dokonywać wpłat do PPK. Są one finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestników PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Natomiast do wybranej instytucji finansowej powinny trafić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Tak wynika z art. 28 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Przy czym, jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (art. 115 Kodeksu cywilnego w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Moment zaliczania omawianych wpłat do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 ust. 6bc updof i art. 15 ust. 4ga updop. Wynika z nich, że wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w wymaganym terminie (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone). W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55aa updof i art. 16 ust. 1 pkt 57aa updop, co oznacza, że kwoty w części finansowanej przez podmiot zatrudniający wpłacone po terminie będą kosztem dopiero, gdy zostaną uiszczone.

Zwróć uwagę!

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 37a updof i art. 16 ust. 1 pkt 40a updop).

Stosowanie powołanych przepisów w zakresie ustalenia właściwego momentu, w którym wpłaty do PPK w części finansowanej przez zatrudniającego są kosztem podatkowym, budziły wątpliwości. Z przepisów tych nie wynika bowiem, w którym miesiącu wpłaty te stają się należne. Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 16 stycznia 2020 r. wyjaśniło, że przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający. Pisaliśmy o tym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 5 z 2020 r., w artykule pt. "Moment potrącenia wpłat do PPK".

Stanowisko Ministerstwa znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.85.2020.1.SK.

W przypadku niedokonania wpłat do PPK w wymaganym terminie, stanowią one koszt uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, w którym zostanie dokonana wpłata środków na PPK do instytucji finansowej.

W tabeli prezentujemy moment kwalifikowania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów w przypadku wynagrodzenia należnego za grudzień 2020 r.

Data wypłaty wynagrodzenia
za grudzień 2020 r.
Data wpłaty do PPK Miesiąc zaliczenia wpłaty do PPK
do kosztów uzyskania przychodów
31 grudnia 2020 r.
(zgodnie z regulaminem wynagradzania)
15 stycznia 2021 r. grudzień 2020 r.
8 stycznia 2021 r.
(zgodnie z regulaminem wynagradzania)
15 lutego 2021 r. grudzień 2020 r.
22 lutego 2021 r. luty 2021 r.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.