Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Pakiety medyczne dla pracowników
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pakiety medyczne dla pracowników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
1. Pakiety medyczne sfinansowane w całości przez pracodawcę

Ponoszone przez pracodawcę koszty zakupionych dla pracowników pakietów usług medycznych zalicza się w księgach rachunkowych jednostki do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie zespołu 5.

Ewidencja księgowa zakupionych dla pracowników pakietów medycznych

 

1. FZ - faktura dokumentująca zakup pakietów usług medycznych:
   a) wartość zobowiązania wobec dostawcy:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) zaliczenie wydatku w koszty działalności operacyjnej:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu"
      oraz równolegle, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5:
      - Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" lub 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Dla celów VAT przekazanie nieodpłatnie swoim pracownikom pakietów usług medycznych (zwolnionych z VAT) nie jest objęte regulacją zawartą w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym, podatnik nie musi wykazywać wartości tych świadczeń w nowym JPK_VAT z deklaracją.

KISDla celów podatku dochodowego jednostka (pracodawca) może zaliczyć wydatki na zakup pakietów usług medycznych dla pracowników (a także członków ich rodzin oraz partnera życiowego) do kosztu uzyskania przychodów. Według organów podatkowych tego rodzaju wydatki wykazują związek z przychodami podatnika (pracodawcy), gdyż korzystanie z usług medycznych przez pracowników ma na celu ich zmotywowanie do wydajniejszej pracy, ograniczenie absencji, pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i stan zdrowia (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.310.2019.3.MBD oraz z 15 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.124.2020.1.AM).

Wykupione przez pracodawcę pakiety nieobowiązkowych świadczeń medycznych stanowią po stronie pracownika uprawnionego do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. Otrzymane nieodpłatnie pakiety medyczne, do przekazania których nie zobowiązują pracodawcy przepisy prawa pracy, stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Wartość pakietu medycznego przekazanego pracownikowi nieodpłatnie podlega również oskładkowaniu. Wartość tego przychodu określa się w wysokości ceny zakupu pakietu usług medycznych uiszczonej przez pracodawcę (por. art. 11 ust. 2a pkt 2 updof).

Przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanego przez pracownika nie ujmuje się w księgach rachunkowych. Ewidencji podlega natomiast naliczona zaliczka na podatek dochodowy oraz potrącone składki ZUS od ustalonego świadczenia. Składki te oraz zaliczkę na podatek dochodowy ewidencjonuje się na podstawie listy płac na ogólnych zasadach.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. jako pracodawca finansuje swoim pracownikom pakiety medyczne, które uprawniają ich do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niewchodzących w zakres medycyny pracy. Wysokość miesięcznej opłaty za pakiet medyczny zależy od wybranego przez pracownika zakresu świadczeń. Wartość tego nieodpłatnego świadczenia jest doliczana do przychodów pracownika ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu i oskładkowaniu.
   
 2. W październiku 2020 r. spółka otrzymała fakturę za zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia zdrowotne niewchodzące w zakres medycyny pracy. Koszt pakietów medycznych wyniósł: 3.000 zł i ujmowany jest w całości w kosztach działalności operacyjnej spółki.
   
 3. Ewidencję kosztów spółka prowadzi tylko na kontach zespołu 4.
   
 4. Dla uproszczenia zaprezentowano rozliczenie wartości pakietu medycznego na przykładzie jednego pracownika, którego wynagrodzenie brutto za październik 2020 r. wyniosło: 4.000 zł, a wartość pakietu medycznego doliczana miesięcznie do przychodów wynosi: 130 zł i obejmuje pracownika oraz członków jego rodziny. Rozliczenie składkowo podatkowe wypłat dokonanych pracownikowi w październiku 2020 r. przedstawia się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota
Wysokość obciążeń składkowych i podatkowych pracownika
1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 4.000 zł + 130 zł =  4.130,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:
4.130 zł × 9,76% + 4.130 zł × 1,5% + 4.130 zł × 2,45% = 
566,23 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4.130 zł - 566,23 zł = 3.563,77 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 3.563,77 zł × 9% =  320,74 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku:
3.563,77 zł × 7,75% = 
276,19 zł
6. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
7. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
4.130 zł - 250 zł - 566,23 zł = 
3.314,00 zł
8. Zaliczka na podatek: (3.314 × 17%) - 43,76 zł =  519,62 zł
9. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
519,62 zł - 276,19 zł =
243,00 zł
10. Do wypłaty: 4.000 zł - (566,23 zł + 320,74 zł + 243 zł) =  2.870,03 zł
Wysokość obciążeń składkowych pracodawcy
11. Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę (podstawa: 4.130 zł), w tym: 845,83 zł
  a) składki rentowa i emerytalna: 4.130 zł × 16,26% = 671,54 zł  
  b) składka wypadkowa, np. 1,67 %: 4.130 zł × 1,67 % = 68,97 zł  
  c) składka na FP i FS oraz FGŚP: 4.130 zł × 2,55% = 105,32 zł  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup pakietów medycznych:      
   a) wartość zobowiązania wobec dostawcy 3.000,00 zł 30 21
   b) zaliczenie wartości usługi w ciężar kosztów działalności operacyjnej 3.000,00 zł 40-5 30
2. LP - lista płac pracownika:      
   a) wynagrodzenie zasadnicze 4.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka zdrowotna obciążające
        pracownika: 566,23 zł + 320,74 zł = 
886,97 zł 23-0 22-3/3
   c) zaliczka na podatek dochodowy 243,00 zł 23-0 22-3/1
   d) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę 845,83 zł 40-5 22-3/3
3. WB - wypłata wynagrodzenia dla pracownika 2.870,03 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Pakiety medyczne sfinansowane w całości przez pracodawcę


2. Rozliczenie zakupu pakietów medycznych finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika

Przekazane pracownikom pakiety medyczne w części sfinansowanej przez pracodawcę stanowią na podstawie art. 12 ust. 1 updof częściowo odpłatne świadczenia, które zalicza się do przychodów pracownika ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu. Przychód ten ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2b updof, czyli jako różnicę pomiędzy ceną zakupu pakietu medycznego a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Jeżeli pracownik ponosi częściową odpłatność za pakiety medyczne, to wartość uzyskanego przez niego przychodu ze stosunku pracy, czyli wartość pakietu w części finansowanej przez pracodawcę może być zwolniona z oskładkowania. Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), nie stanowią podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. 

ZUSJeśli więc wymienione w tym przepisie warunki zostaną przez jednostkę spełnione, to pakiet medyczny w części sfinansowanej ze środków obrotowych przez pracodawcę, nie będzie podlegał oskładkowaniu (por. interpretację Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z 2 stycznia 2020 r., znak: WPI/200000/43/1168/2019).

W świetle przepisów o VAT przekazanie pracownikom pakietów medycznych częściowo odpłatnie uznaje się za odpłatną usługę korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z pkt 19a ustawy o VAT. Tym samym podatnik musi wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją, składanym za okres, w którym nastąpiło przekazanie pakietów medycznych, sprzedaż zwolnioną z VAT (w pełnej wartości ceny pakietu wynikającej z faktury).

W księgach rachunkowych wydatki na zakup pakietów medycznych pracodawca zalicza do kosztów działalności operacyjnej. W sytuacji gdy część wydatku dotyczącą pakietu pokrywa pracodawca, a część pracownik, kwotę zwracaną przez pracownika ujmuje się na koncie rozrachunkowym, np. na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Ewidencja księgowa zakupu i przekazania pakietów medycznych pracownikom
za częściową odpłatnością

1. FZ - faktura dokumentująca zakup pakietów medycznych:
   a) zobowiązanie wobec dostawcy:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) rozliczenie pakietu w części finansowanej przez pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) rozliczenie pakietu w części finansowanej przez pracownika:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
2. Potrącenie z wynagrodzenia pakietu medycznego w części finansowanej przez pracownika:
      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Uwaga: Zaliczkę na podatek dochodowy pracowników z tytułu otrzymania powyższego świadczenia oraz ewentualne składki ZUS, gdy wystąpi obowiązek ich naliczenia, ujmuje się w księgach rachunkowych na ogólnych zasadach.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka obejmuje pracowników oraz członków ich rodzin opieką medyczną w ramach pakietów medycznych, partycypuje w kosztach danego pakietu i pokrywa część jego ceny w wysokości: 75 zł. Pozostała kwota, tj. różnica pomiędzy ceną danego pakietu a częścią finansowaną przez pracodawcę jest pokrywana przez pracownika. Kwota: 75 zł jest doliczana do przychodów pracownika ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu. Spółka określiła zasady udziału pracowników w koszcie pakietów medycznych w regulaminie wynagradzania. Wartość doliczanego do wynagrodzenia pakietu medycznego finansowana przez pracodawcę nie stanowi w spółce podstawy wymiaru składek ZUS.
   
 2. W październiku 2020 r. spółka otrzymała fakturę za zakup pakietów medycznych dla 30 osób w wysokości: 6.250 zł, z czego w kosztach działalności ujęła kwotę: 75 zł × 30 osób = 2.250 zł, a pozostałe: 4.000 zł na rozrachunkach z pracownikami.
   
 3. Ewidencję kosztów spółka prowadzi tylko na kontach zespołu 4.
   
 4. Dla uproszczenia zaprezentowano rozliczenie wartości pakietu medycznego na przykładzie jednego pracownika, którego wynagrodzenie miesięczne wynosi: 6.000 zł, a wartość pakietu medycznego pracownika wynosi: 200 zł, z czego pracodawca finansuje: 75 zł, a resztę, tj.: 125 zł, pokrywa pracownik poprzez potrącenie z wynagrodzenia. Rozliczenie składkowo podatkowe wypłat dokonanych pracownikowi w październiku 2020 r. przedstawia się następująco:
Wiersz Wyszczególnienie Kwota
Wysokość obciążeń składkowych i podatkowych pracownika
1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:
6.000 zł × 9,76% + 6.000 zł × 1,5% + 6.000 zł × 2,45% = 
822,60 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6.000 zł - 822,60 zł = 5.177,40 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: 5.177,40 zł × 9% =  465,97 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: 5.177,40 zł × 7,75% =  401,25 zł
6. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
7. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
6.000 zł + 75 zł - 250 zł - 822,60 zł = 
5.002,00 zł
8. Zaliczka na podatek: (5.002 × 17%) - 43,76 zł =  806,58 zł
9. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
806,58 zł - 401,25 zł = 
405,00 zł
10. Wynagrodzenie netto: 6.000 zł - (822,60 zł + 465,97 zł + 405 zł) =  4.306,43 zł
11. Potrącenie pakietu medycznego w części finansowanego przez pracownika 125,00 zł
12. Do wypłaty: 4.306,41 zł - 125 zł = 4.181,43 zł
Wysokość obciążeń składkowych pracodawcy
13. Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę (podstawa: 6.000 zł), w tym: 1.228,80 zł
  a) składki rentowa i emerytalna: 6.000 zł × 16,26% = 975,60 zł  
  b) składka wypadkowa, np. 1,67 %: 6.000 zł × 1,67 % = 100,20 zł  
  c) składka na FP i FS oraz FGŚP: 6.000 zł × 2,55% = 153,00 zł  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup pakietów medycznych:      
   a) wartość zobowiązania wobec dostawcy 6.250 zł 30 21
   b) wartość pakietów w części finansowanej przez pracodawcę 2.250 zł 40-5 30
   c) wartość pakietów w części finansowanej przez pracownika 4.000 zł 23-4 30
2. LP - lista płac pracownika:      
   a) wynagrodzenie zasadnicze 6.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenie społeczne oraz składka zdrowotna obciążające
        pracownika: 822,60 zł + 465,97 zł = 
1.288,57 zł 23-0 22-3/3
   c) zaliczka na podatek dochodowy 405,00 zł 23-0 22-3/1
   d) składki na ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę 1.228,80 zł 40-5 22-3/3
   e) potrącenie z wynagrodzenia za pakiet medyczny 125,00 zł 23-0 23-4
3. WB - wypłata wynagrodzenia dla pracownika 4.181,43 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Rozliczenie zakupu pakietów medycznych finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.