Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Ulga w akcyzie na alkohol etylowy produkowany w gorzelni należącej ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ulga w akcyzie na alkohol etylowy produkowany w gorzelni należącej do producenta owoców

Poradnik VAT nr 10 (562) z dnia 20.05.2022

Do alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zalicza się:

 • wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury scalonej (CN);
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20oC zawartego w gotowym wyrobie.

» Stawka akcyzy dla alkoholu etylowego

Na mocy art. 165a ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzono harmonogram zmian, podwyższający stawki podatku akcyzowego na lata 2022-2026. W 2022 r. nastąpiło podwyższenie stawki akcyzy na alkohol etylowy o 10%, a w kolejnych latach 2023-2027 wg harmonogramu podwyżek, akcyza na alkohol etylowy, co roku będzie podwyższana o 5%.

Zgodnie z art. 165a ust. 1 pkt 1 ustawy stawki akcyzy na alkohol etylowy wynoszą:

 • w 2022 r. - 6.903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie, (jest to stawka wyższa o 10% w stosunku do stawki 6.275,00 zł/hl 100% vol obowiązującej w 2021 r.),
 • w 2023 r. - 7.248,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • w 2024 r. - 7.610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • w 2025 r. - 7.991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • 2026 r. - 8.391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Stawka akcyzy określona w art. 93 ust. 4 ustawy, w wysokości 8.811,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie dla alkoholu etylowego zostanie osiągnięta w 2027 r.

» Zastosowanie 50% stawki akcyzy dla alkoholu etylowego

Zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy, z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej.

Powyższy przepis oznacza, że dla zastosowania 50% ulgi akcyzowej dla alkoholu etylowego muszą być spełnione następujące warunki:

 • gorzelnia musi należeć do producenta owoców;
 • roczna produkcja gorzelni musi wynieść ponad 10 hl alkoholu etylowego;
 • alkohol etylowy musi być produkowany z owoców;
 • owoce muszą być dostarczone do gorzelni przez producentów owoców;
 • owoce dostarczane do gorzelni muszą pochodzić z upraw własnych tych producentów lub z upraw osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie;
 • obniżona o połowę stawka akcyzy może być zastosowana wyłącznie do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym;
 • alkohol ten może być przeznaczony wyłącznie do konsumpcji własnej.

W art. 93 ust. 6 ustawy zdefiniowano "producenta owoców", określając go jako producenta posiadającego tytuł prawny do co najmniej 0,5 ha gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce.

Dodatkowo do celów kontrolnych w art. 93 ust. 7 ustawy wprowadzono warunek zastosowania obniżonej o 50% stawki podatku akcyzowego, którym jest zawarcie przez producenta owoców umowy z gorzelnią na produkcję określonej ilości alkoholu etylowego.

Zniżkę podatku akcyzowego w wysokości 50% będzie można wykorzystać do 30 litrów 100% alkoholu etylowego w całym roku, oznacza to, że w 2022 r., obniżona stawka akcyzy wyniesie 34,52 zł od 1 litra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Powyższa ulga nie jest dedykowana dla małych gorzelni, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy. Korzystać z ulgi mogą gorzelnie, które produkują więcej niż 10 hl alkoholu etylowego w ciągu roku kalendarzowego, posiadające status składu podatkowego lub produkujące poza składem podatkowym i rozliczające się w formie przedpłaty (art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy).

» Produkcja alkoholu etylowego przez gorzelnię a kontrola celno-skarbowa

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1636), gorzelnia ma obowiązek przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego. Informacja ta powinna zawierać następujące dane:

 • okres objęty informacją;
 • planowaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy gorzelni;
 • planowaną liczbę zacierów na dobę;
 • planowane rodzaje i ilości surowców używanych na każdy zacier;
 • planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji;
 • planowaną godzinę przekazywania alkoholu etylowego z naczynia pośredniczącego do magazynu;
 • planowane terminy przerw w produkcji.

» Obowiązek oznaczenia napojów alkoholowych banderolami akcyzowymi

Na producencie alkoholu etylowego z owoców ciąży obowiązek oznaczania tych napojów alkoholowych podatkowymi znakami akcyzy (art. 116 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku produkcji poza składem podatkowym w systemie przedpłaty przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Na mocy art. 126 ustawy, decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Do składanego wniosku wnioskodawca (producent napojów alkoholowych) powinien dołączyć dokumenty o:

1) zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;

2) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.);

3) rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16 ustawy;

4) uprawnieniu do prowadzenia składu podatkowego;

5) posiadanych wyrobach akcyzowych.

Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o wydanie podatkowych znaków akcyzy - wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

» Rozliczenie akcyzy od produkcji w składzie podatkowym

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (produkcja w składzie podatkowym), podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 23 ustawy podatnicy prowadzący składy podatkowe są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 23 ust. 1 ustawy).

Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne (tzw. wpłaty dzienne), dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych, o których mowa m.in. w art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy. Wpłaty dzienne obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju.

» Rozliczenie akcyzy od produkcji poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty

W przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych w formie przedpłaty, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane (art. 22 ust. 1 ustawy).

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy. Kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż po powstaniu obowiązku podatkowego w przypadku rozliczania akcyzy w formie przedpłaty. W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest mniejsza od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, od tej różnicy należne są odsetki jak od zaległości podatkowej, za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane, do dnia, w którym powinna zostać zapłacona należna akcyza za te wyroby. Przepisy o zaległościach podatkowych stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozlicza się przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.