Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Od października 2021 r. kolejne uproszczenia w rozliczaniu VAT - projekt ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Od października 2021 r. kolejne uproszczenia w rozliczaniu VAT - projekt ustawy

Poradnik VAT nr 13 (541) z dnia 10.07.2021

Zmiana Prawa Resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (nr druku sejmowego - 1236). Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania VAT przez podatników VAT (tzw. pakiet Slim VAT 2).

Nowe regulacje - według założeń MF - mają wejść w życie zasadniczo 1 października 2021 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, bądź z dniem 1 stycznia 2022 r.

W artykule przedstawiamy główne założenia ww. projektu ustawy.

» Definicja państwa członkowskiego po brexicie

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego w relacjach z Wielką Brytanią, planowana jest modyfikacja definicji państwa członkowskiego w art. 2 ustawy o VAT, uwzględniająca status Irlandii Północnej oraz terytoriów Wielkiej Brytanii, czyli Wyspy Man, Wysp Normandzkich oraz Gibraltaru.

» Transakcje łańcuchowe w eksporcie i WDT

W odniesieniu do transakcji łańcuchowych, planowane jest wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określi wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport.

Zgodnie z projektowanym art. 22 ust. 2e ustawy, w przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez:

 • pierwszego dostawcę, wysyłkę lub transport przyporządkowywać się będzie jego dostawie;
 • ostatniego nabywcę, wysyłkę lub transport przyporządkowywać się będzie dostawie dokonanej do tego nabywcy.

W uzasadnieniu do projektu w tym zakresie czytamy: "(…) podkreślenia wymaga, że użyte w art. 22 ust. 2e sformułowanie dotyczące towarów »wysyłanych lub transportowanych (…) przez« odnosi się do podmiotu, który organizuje transport lub wysyłkę samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz. W przypadku gdy pierwszy dostawca lub ostatni nabywca realizuje wysyłkę lub transport towarów, jednak czyni to na rzecz innego podmiotu w łańcuchu, należy przyjąć, że art. 22 ust. 2e nie znajduje wówczas zastosowania (…)".

» Korekta in minus w imporcie usług i WNT

W ustawie o VAT proponuje się dodanie nowych przepisów, tj. art. 29a ust. 15a oraz art. 30a ust. 1a regulujących zasady rozliczania korekty obniżającej podstawę opodatkowania w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca.

Obecnie w odniesieniu do przyczyn zaistniałych po dokonaniu transakcji, w praktyce korekta jest dokonywana za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą. Jak czytamy w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu, brak jednoznacznych regulacji w tym zakresie powoduje wątpliwości prawne podatników i jest przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Dlatego też proponuje się, aby w sytuacji gdy korekta spowodowana będzie przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (błędna cena lub ilość), obniżenie podstawy opodatkowania następowało w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja. Natomiast w sytuacji, gdy korekta będzie spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu transakcji (udzielenie rabatu czy skonta), będzie dokonywana na bieżąco, w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Przy czym, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: "(…) korekta wsteczna nie dotyczy sytuacji, gdy mechanizm transakcji od początku przewiduje możliwość korekty, ale fakt jej wystąpienia jest uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków ustalonych przez strony. W takim przypadku, tj. jeśli korekta była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, ale uzależniona spełnieniem dodatkowego warunku - należy przyjąć, że korekta następuje w rozliczeniu za okres, w którym ziszczą się dodatkowe warunki (korekta »na bieżąco«) (…)".

Jednocześnie w art. 86 zaproponowano dodanie ust. 19c, który ma ujednolicić okres wykazywania takiej korekty po stronie podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik dokonując obniżenia podstawy opodatkowania VAT i w rezultacie podatku należnego, w tym samym okresie rozliczeniowym zobowiązany będzie do zmniejszenia kwoty podatku VAT naliczonego.

» Korygowanie importu towarów w deklaracji podatkowej

W projekcie wprowadzono przepisy umożliwiające podatnikowi dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części podatku z tytułu importu towarów. Zgodnie z projektowanym art. 33a ust. 6a ustawy, podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

W przypadku gdy podatnik nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości (w całości lub części) i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji (nowy art. 33a ust. 7 ustawy). Podatnik w takiej sytuacji, jak wynika z uzasadnienia do projektu: "(…) będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami. Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej dotyczyć będzie podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym, z którego podatek nie został w całości rozliczony w deklaracji podatkowej. Jeżeli podatnik w danym miesiącu dokonywał kilku zgłoszeń celnych i tylko podatek przykładowo z jednego zgłoszenia celnego nie został rozliczony w prawidłowej wysokości, to podatnik utraci prawo do rozliczenia w deklaracji tylko w odniesieniu do kwoty podatku wykazanego w tym konkretnym zgłoszeniu celnym (…)".

Zmiany w omawianym zakresie mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

» Wybór opodatkowania dostawy nieruchomości w akcie notarialnym

W świetle obowiązujących przepisów, podatnicy, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia z VAT i opodatkować dostawę budynków, budowli lub ich części, muszą złożyć zgodne oświadczenie w tej sprawie najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. Proponowana zmiana brzmienia art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT pozwoli podatnikom na złożenie ww. oświadczenia również w treści aktu notarialnego.

Jednocześnie zmianie ulegnie przepis art. 43 ust. 11 ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy ww. nieruchomości będzie musiało zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy i nabywcy oraz adres budynku, budowli lub ich części, a także (w przypadku oświadczenia złożonego do naczelnika urzędu skarbowego przed dokonaniem dostawy nieruchomości) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części.

» Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT

Zaproponowana zmiana w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o VAT stanowi realizację wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19. W przepisie tym zrezygnowano z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W ślad za powyższą zmianą zmieniono art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, odnoszący się do transakcji importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach systemu odwrotnego obciążenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3 ustawy o VAT: "(…) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadkach w nich wskazanych, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (…)".

Konsekwencją powyższego jest również modyfikacja art. 86 ust. 10h oraz uchylenie ust. 10i ustawy o VAT.

Zmiany w omawianym zakresie mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

» Korekta deklaracji podatkowej w zakresie podatku naliczonego

Proponowana zmiana w art. 86 ust. 13 ustawy umożliwi podatnikowi dokonanie korekty podatku naliczonego, nie tylko w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego nad należnym, ale również za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 4 projektu ustawy) w przypadku gdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie przed dniem 1 stycznia 2022 r., stosowany będzie przepis art. 86 ust. 13 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

» Dłuższy termin przekazania informacji VAT-26

Proponuje się wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 o samochodach wykorzystywanych do działalności gospodarczej podatnika.

W przepisie art. 86a ust. 12 ustawy o VAT zaproponowano, aby informację tę składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Nowe brzmienie przepisu będzie stosowane w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

» Warunki skorzystania z ulgi na złe długi

W odniesieniu do regulacji dotyczących ulgi na złe długi projekt zakłada uchylenie warunku dotyczącego rejestracji dłużnika jako podatnika VAT czynnego, na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela. Jednocześnie wierzyciel nadal będzie musiał posiadać status podatnika VAT czynnego. Tym samym dla zachowania symetrii zaproponowano uchylenie ust. 1b w art. 89b ustawy o VAT.

Projekt zakłada również wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w jakim wierzyciel będzie miał prawo skorzystać z ulgi na złe długi. Oznacza to, że wierzycielowi będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania i VAT należnego, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłyną 3 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: "(…) do systemu tzw. »ulgi na złe długi« oprócz podatników VAT czynnych należy dopuścić po stronie nabywców (dłużników) również osoby fizyczne - konsumentów oraz podatników VAT zwolnionych od podatku (…)".

Zgodnie zatem z proponowanym art. 89a ust. 2a ustawy wierzyciel dokonujący sprzedaży na rzecz ww. podmiotów będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

» MPP - uwolnienie środków z rachunku VAT

W art. 108b ustawy proponuje się wprowadzenie możliwości wydania postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe. Warunkiem wyrażenia takiej zgody będzie objęcie posiadanych przez podatnika zaległości decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty (nowy art. 108b ust. 5a ustawy).

Ponadto uregulowano kwestię uwalniania środków z tzw. rachunku technicznego (nowy art. 108b ust. 10-16 ustawy o VAT). W myśl obowiązujących przepisów w przypadku gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego podatnik posiada, na powiązanym z tym rachunkiem rozliczeniowym rachunku VAT, środki pieniężne i nie dokonał przeniesienia tych środków na inny rachunek VAT, jak też nie wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania zgody na ich przeksięgowanie, bank dokonuje przeksięgowania tych środków na tzw. rachunek techniczny. Środki te są zatem zdeponowane na tym rachunku i oczekują na ewentualną dyspozycję posiadacza.

W nowym art. 108b ust. 10 określono, że podatnik będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków należących do niego i zdeponowanych na rachunku technicznym. Analogiczne rozwiązanie zaproponowano dla podmiotów, które nie są podatnikami (np. zlikwidowały działalność gospodarczą).

Projekt zakłada również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), dzięki którym podatnicy uzyskają możliwość dokonywania przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, również tych prowadzonych przez inne banki. Ponadto, środki zgromadzone na rachunku VAT, będą mogły być przeznaczone także na składki do KRUS.

» Modyfikacja listy towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT

Projekt zakłada likwidację zawężenia "ex" w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zgodnie z proponowaną zmianą MPP będą podlegały "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich" sklasyfikowane w PKWiU 26.20.1.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.