Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Biblioteka publiczna w 2019 r. otrzymała od organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) dotację podmiotową oraz dotację celową na zakup środków trwałych, które są amortyzowane według stawek określonych w przepisach podatkowych. Czy kwotę otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej powinna wykazać w części B dodatkowych informacji i objaśnień dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym? Czy przychodem podatkowym są dotacje celowe na inwestycje otrzymane z budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów?

1. Ujęcie dotacji podmiotowej i celowej w księgach instytucji kultury

Przepisy art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) stanowią, iż przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Organizator, tzn. podmiot, który utworzył instytucję kultury, przekazuje instytucji kultury, na podstawie art. 28 ust. 3 ww. ustawy, środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
   
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Ewidencja księgowa dotacji podmiotowej

1. Wpływ otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
         (w analityce: Dotacja podmiotowa).

Z kolei w odniesieniu do środków otrzymanych w formie dotacji celowej na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych ma zastosowanie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że tego typu dotacje zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeśli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych. Kwoty dotacji zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych dotacją. Koszty amortyzacji równoważone są wówczas przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy instytucji kultury.

Ewidencja księgowa dotacji celowej otrzymanej na zakup środka trwałego

1. WB - wpływ dotacji na rachunek bankowy:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".
2. Zakup środków trwałych ze środków dotacji:
   a) OT - przyjęcie środka trwałego do używania:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
         lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) WB - uregulowanie zobowiązania za zakupione środki trwałe:
       - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
       - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
3. PK - odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"
   oraz równolegle:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. Przychody i koszty podatkowe związane z otrzymaniem dotacji

Dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych otrzymane dotacje są przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przy czym dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. W myśl tego przepisu, wolne od podatku są bowiem dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 14a updop, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m updop.

Ponadto podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej otrzymanej przez niego dotacji. Z tego względu z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji. Ta część odpisu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).

Zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych podlegają także osiągnięte przez pytającą instytucję kultury przychody z tytułu dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Co ważne, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych dotacji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 58 updop).


3. Wykazanie dotacji w zeznaniu CIT-8 i nocie podatkowej

Przypomnijmy, iż w części D.1 zeznania CIT-8 wykazuje się wszystkie osiągnięte w roku podatkowym przychody, a więc także te, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Z kolei w części E.1 tego zeznania wykazuje się dochody (przychody) wolne i odliczenia, ujęte uprzednio w załączniku CIT-8/O. Kwotę otrzymanej dotacji (wolnej od podatku dochodowego) wykazuje się w zeznaniu CIT-8 i załączniku CIT-8/O za rok, w którym otrzymano dotację (w pełnej wysokości) - niezależnie czy ujęto ją w księgach rachunkowych na koncie przychodów, czy rozliczeń międzyokresowych przychodów. Dotację celową otrzymaną na zakup środka trwałego wykazuje się w pozycji 49 formularza CIT-8(28) oraz w pozycji 24 formularza CIT-8/0(15). Natomiast otrzymaną dotację podmiotową wskazane jest wykazać w pozycji 49 CIT-8(28) oraz w pozycji 40 CIT-8/0(15). Wartość obu dotacji wykazanych w pozycji 24 i 40 CIT-8/0(15) należy następnie wykazać w pozycji 93 CIT-8(28).

W ustępie 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wymaga się od jednostki przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa). W sytuacji gdy podstawa opodatkowania nie różni się od wyniku finansowego brutto nota podatkowa będzie zawierała zera.

Przykład

W 2019 r. instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową od organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości: 350.000 zł (którą ujęła na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne") oraz dotację celową na zakup środka trwałego w kwocie: 162.000 zł (którą ujęła na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"). Otrzymaną od organizatora dotację podmiotową wydatkowano w całości na sfinansowanie kosztów działalności bieżącej instytucji. Koszty te ujęto w księgach na kontach zespołu 4. Do dnia bilansowego od zakupionego ze środków dotacji środka trwałego dokonano odpisów amortyzacyjnych w wysokości: 6.650 zł. Równolegle do dokonanych odpisów kwotę: 6.650 zł odniesiono z konta 84 na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0). Z rachunku zysków i strat wynika, iż w 2019 r. przychody instytucji wyniosły: 356.650 zł (tj. 350.000 zł + 6.650 zł), koszty: 356.650 zł (tj. 350.000 zł + 6.650 zł), wynik finansowy brutto: 0 zł. W zeznaniu CIT-8 za 2019 r. instytucja kultury ujęła przychody i koszty następująco:

CIT-8/O: B.1. Dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku: 512.000 zł (tj. 350.000 zł + 162.000 zł)

CIT-8: D.1. Przychody: 512.000 zł (tj. 350.000 zł + 162.000 zł)

D.2. Koszty uzyskania przychodów: 0 zł

D.3. Dochód/strata: 512.000 zł

E.1. Dochody (przychody) wolne i odliczenia: 512.000 zł

E.2. Podstawa opodatkowania/strata: 0 zł

W przedstawionym przykładzie podstawa opodatkowania nie różni się od wyniku finansowego brutto. Dlatego też nota podatkowa może zawierać zera.

Jeżeli jednak instytucja kultury będzie zobowiązana do sporządzenia noty podatkowej (wynik podatkowy będzie się różnił od wyniku finansowego z tytułu innych operacji), to może operacje gospodarcze związane z dotacjami zaprezentować w tej nocie. Uwzględniając dane z powyższego przykładu operacje te może ująć w nocie w sposób przedstawiony na następnej stronie.

Fragment noty dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

jednostka obliczeniowa     zł
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni (opcjonalnie)
Wartość Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20.000 zł) Wartość
łączna z zysków kapitałowych (opcjonalnie) z innych źródeł przychodów (opcjonalnie) art. ust. pkt lit. łączna z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)      
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
                   
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- 356.650                  
  - dotacje podmiotowe
- 350.000     17 1 47        
  Pozostałe*)
  - dotacje na zakup środka trwałego (kwota odpisana na pozostałe przychody operacyjne)
- 6.650                  
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
356.650                  
  Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej
350.000     16 1 58        
  Pozostałe*)
  Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją
6.650                  
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
                   
K. Podatek dochodowy
                   
*)  W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20.000 zł.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.