Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nowe zasady przyznawania świadczenia dobry start
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowe zasady przyznawania świadczenia dobry start

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Honorata Urbaniak

Już po raz czwarty dla uczniów rozpoczynających rok szkolny przewidziane zostało wsparcie w postaci świadczenia dobry start. Ma ono jednorazowy charakter. Osoby do niego uprawnione mogą nabyć do niego prawo bez względu na dochody. O ile nie zmienił się krąg uprawnionych, to od roku szkolnego 2021/2022 zmienia się przede wszystkim płatnik tego świadczenia, a ponadto tryb ubiegania się o świadczenie.

Uprawnieni

Istota programu, jak również warunki otrzymania świadczenia dobry start nie ulegają zmianie. Przysługuje ono:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko,
 • osobom uczącym się - raz w roku,

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

 • 20. roku życia,
 • 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przy czym świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia:

 • 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
 • 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Natomiast gdy chodzi o dziecko biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, to świadczenie dobry start należne jest nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.


Świadczenie dobry start wynosi 300 zł i przysługuje na każde dziecko.

Nabór wniosków

Z uwagi na optymalizację procesu obsługi świadczenia dobry start i redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania z dniem 1 lipca 2021 r. zmieniły się m.in. zasady naboru wniosków.

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start" zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. wydanym w tej sprawie (Dz. U. poz. 1092). Było ono poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061 ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r.

Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego, tj. 2021/2022, postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi ZUS. Dla ubiegających się o należność oznacza to, że świadczenie będzie przyznawał i wypłacał ZUS - w miejsce instytucji gminnych i powiatowych organów właściwych realizujących dotychczas to świadczenie. Jest to jedna z najistotniejszych zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Przepisy określają sposób składania wniosków, jak również wskazują, jakie dane powinien taki wniosek zawierać (patrz ramka). Nowością w roku szkolnym 2021/2022 jest fakt, że wnioski i załączniki można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wypłata świadczenia dobry start

Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy formy wypłaty świadczenia dobry start. W poprzednich latach brak było regulacji wskazujących na konkretne formy wypłaty świadczenia dobry start, w związku z tym świadczenia te były wypłacane w sposób wybrany i wskazany przez organ właściwy, np. poprzez przelew środków na konto bankowe określone we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu czy przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym.

ZUS po rozpoznaniu wniosku wypłaci świadczenie dobry start w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer:

 • rachunku płatniczego w kraju,
 • wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane są od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Złożone po upływie tego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, gdy we wskazanym okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski i załączniki do wniosku o świadczenie dobry start można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą:

- profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS,
- systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ZUS,
- systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

tj. wnioski można składać on-line przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS.

Przy czym osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku w sposób określony za pomocą systemu teleinformatycznego banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jak i systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym, profil ten zakłada ZUS.

Wniosek zawiera odpowiednio:

- dane dotyczące wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a dodatkowo w przypadku:
  rodzica - stan cywilny wnioskodawcy,
  dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - nazwę, adres (zamiast adresu zamieszkania), NIP i REGON placówki, którą kieruje dyrektor,
- dane dotyczące dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym:
  imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start,
- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
- oświadczenie o niepełnosprawności dziecka,
- numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych,
- klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.",
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.