Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Aneta Dąbrowska

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia. Osoby uprawnione do tej ulgi mogą od tego dnia wnioskować o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS i FGŚP należnych z tytułu tej umowy. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy składek i funduszy należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Wynika to z art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19.

Ulga nie dla wszystkich zleceniobiorców

Nie każdy zleceniobiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek do ZUS przez zleceniodawcę. Uprawnienie takie przysługuje bowiem tylko osobom uzyskującym z wykonywania umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o pdof z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.


Składki społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Warunki do spełnienia

Zleceniodawca może być zwolniony z obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy składek ZUS, jeżeli spełnione zostaną określone warunki, a mianowicie:

1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o pdof, została zawarta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.,

2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Przedmiotowe zwolnienie składkowe przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej wskazane wyżej warunki, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia. Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek ustala się w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wymagany wniosek

Wobec tego, że zwolnienie składkowe dotyczy umów zlecenia zawartych od 1 stycznia 2021 r., wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca mógł składać od 1 stycznia 2021 r. Powinien go przekazać do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu). O jego złożeniu zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę. Wniosek o udzielenie ulgi składkowej może być złożony wyłącznie poprzez PUE ZUS. Dokument taki zawiera m.in. oświadczenie zleceniobiorcy potwierdzające:

 • datę zawarcia i okres, na który została zawarta umowa zlecenia,
 • wysokość planowanego przychodu z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia,
 • oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

Inne obowiązki

O zwolnieniu z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki, organ rentowy informuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę poprzez PUE ZUS, niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności dotyczących ustalenia prawa do tego zwolnienia.

Za okresy, za które przysługuje zwolnienie składkowe, zleceniodawca obowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę imienne raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy systemowej. W imiennym raporcie miesięcznym nie wykazuje się kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone.

Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu ze zlecenia, to od pozostałej jego części zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki do ZUS w obowiązującym go terminie płatności.

Warto dodać, że udzielenie zleceniobiorcy ww. ulgi nie pozbawi go ani zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny prawa do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.