Jak szukać?»

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

Usługodawca/Administrator Danych Osobowych

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
tel. 95 720 85 40, faks 95720 85 60, infolinia: 800 162 732
NIP: 599-26-85-818
Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
KRS 52107 (Zielona Góra),

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka - niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zasoby - Strony internetowe i aplikacje Usługodawcy.

Spersonalizowana Reklama – oznacza zbieranie danych za pośrednictwem licznych własności cyfrowych lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności użytkownika w ramach jednej własności cyfrowej lub jednego źródła cyfrowego w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innej własności cyfrowej poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.

SDO - oznacza Stroer Digital Operations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Europejskim 2, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433171, NlP 701-03-55-010

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wydawnictwo Podatkowe Gofin sp. z o.o. szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności. Wydawnictwo ze szczególną troską dba o ochronę przekazanych danych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, zapewnić Państwa, że korzystając z elektronicznych usług Wydawnictwa, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.

Niniejsza Polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa.

1. DANE OSOBOWE

 1. Formularze internetowe

  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych Usługodawcy:

  1. Formularza rejestracji KONTA Gofin

   Dane przekazane w ramach formularza rejestracji KONTA Gofin są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych Wydawnictwa (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła), aktywacji licencji usług elektronicznych i wysyłania korespondencji elektronicznej związanej z zamówioną usługą, zgodnie z regulaminami lub licencjami usług. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia KONTA Gofin.

  2. Formularza rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego

   Dane przekazane w ramach formularza rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do usługi elektronicznej Forum Dyskusyjnego (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła) oraz do kontaktowania się Usługodawcy z użytkownikiem w związku z korzystaniem z ww. usługi (np.: w sprawach łamania zasad regulaminu, nagradzania aktywnych użytkowników), zgodnie z regulaminem Forum dyskusyjnego. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia użytkownika z usługi Forum Dyskusyjne.

  3. Formularza subskrypcji Newsletterów

   Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji Newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  4. Formularza zamówienia produktów i usług w Sklepie Internetowym
   1. Dane przekazane w ramach formularza zamówienia produktów i usług w Sklepie Internetowym są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług. W przypadku skutecznego zrealizowania zamówienia przez Wydawnictwo, ww. dane będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym transakcje, zostały ostatecznie zakończone w związku z uzasadnionym interesem administratora.
   2. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Pocztę Polską z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

  5. Formularza zamówienia usługi „Proszę o kontakt telefoniczny”

   Dane osobowe przekazane w ramach formularza zamówienia „Proszę o kontakt telefoniczny”, będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia usługi kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu z osobą, której zgłoszenie dotyczy. Podane dane w formularzu zamówienia będą przetwarzane do czasu zrealizowania zamówionej usługi nie dłużej niż 10 dni roboczych licząc od kolejnego dnia do złożenia zamówienia.

  6. Formularzy kontaktowych

   Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.

 2. Zgody formalne

  Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie stosownych zgód w części formularza opisanego jako zgody formalne. Zgody będą przetwarzane do czasu ich odwołania.

 3. Formularz zamówienia papierowego
  1. Dane przekazane w ramach formularza zamówienia papierowego produktów i usług są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług. W przypadku skutecznego zrealizowania zamówienia przez Wydawnictwo, ww. dane będą przetwarzane przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym transakcje, zostały ostatecznie zakończone w związku z uzasadnionym interesem administratora.
  2. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Pocztę Polską z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 4. Formularz deklaracji nagród

  Dane przekazane w ramach formularza deklaracji wyboru nagród są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy do przesłania Użytkownikowi zamówionych nagród na dane adresowe podane w formularzu deklaracji. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres 3 lat.

 5. Korespondencja e-mail i tradycyjna

  W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.

 6. Kontakt telefoniczny
  1. W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
  2. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane tylko wówczas, gdy na początku rozmowy będzie przekazywana stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu dokumentowania udzielonych zgód, monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych.
  3. Nagrania telefoniczne będą przetwarzane przez 3 miesiące, z wyłączeniem nagrań, w których zarejestrowano stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Nagrania z zarejestrowanymi zgodami będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

 7. Monitoring wizyjny
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Usługodawca stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
  2. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
  3. Okres przetwarzania nagrań jest uzależniony od częstotliwości rejestracji obrazu na nośnikach pamięci i nie przekracza 3 miesięcy.
 8. Administratorem danych osobowych podanych w pkt 1-6 jest Usługodawca.
 9. Pliki cookies

  Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies w celach profilowania i prowadzenia spersonalizowanej reklamy przez partnera Usługodawcy STROER sp. z o.o. Administratorem danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie jest SDO.

 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@gofin.pl.
 11. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 12. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia przez Użytkownika bądź realizacji usługi przez Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.
 13. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 14. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 15. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
 16. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Poczta Polska S.A. - ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu dostarczania zamówionych produktów i kolportażu wydawnictwa prasowego Gazeta Podatkowa,
  2. Ruch S.A. - ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa – w celu kolportażu wydawnictwa prasowego Gazeta Podatkowa,
  3. ATMAN S.A. - ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w zawiązku z umową hostingu.
 17. W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.

2. PLIKI COOKIES

 1. Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
 2. Pliki cookies tworzone są przez:
  1. Usługodawcę - w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji).
  2. partnera Gemius S.A. - w celu analizy statystyk ruchu Zasobów Usługodawcy.
  3. partnera Google LCC - w celu analizy statystyk ruchu Zasobów Usługodawcy.
  4. partnera STROER sp. z o.o. - w celu wyświetlenia i analizy wyświetleń spersonalizowanej reklamy w zasobach Usługodawcy.
 3. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 4. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

3. INNE TECHNOLOGIE

Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach usług podmiotów:

 1. GOOGLE LLC

  Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

 2. Gemius S.A.

  Zasoby uczestniczą w badaniu Gemius Traffic poprzez umieszczenie fragmentu kodu w materiałach, tj.: kod witryny, materiały wideo i kampanie reklamowe, w celu analizy oglądalności statystyk Usług. Kod Gemius umieszczany w ww. materiałach (tzw. skrypt) działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie. Gemius wykorzystuje swoje badania do pomiaru i analizy sposobu, w jaki użytkownicy internetu korzystają z treści wydawców (witryn, aplikacji). Gemius nie identyfikuje i nie zmierza do identyfikacji pojedynczych użytkowników internetu, którzy mieli styczność z materiałami określonego typu.

  Skrypt GEMIUS wraz z identyfikatorem internetowym zbiera następujące kategorie danych:

  1. dane o czasie monitorowanego wydarzenia oraz o jego rodzaju (np. odsłona, wizyta, emisja reklamy),
  2. techniczne dane o urządzeniu, monitorze/ekranie, systemie operacyjnym, przeglądarce lub aplikacji,
  3. fragment numeru IP internauty (wyzerowane ostatnie bity) i numer IP serwera proxy,
  4. dane odwiedzanego adresu URL oraz poprzedniej wizyty przesyłane przez przeglądarkę,
  5. dane konta partnera,
  6. dane określone przez partnera (niezawierające danych osobowych) w postaci ciągu tekstowego lub numerycznego i inne.

  Podczas korzystania z Zasobów wyświetlane są także ankiety użytkownikom internetu. Uczestnictwo w ankietach jest zawsze dobrowolne i użytkownicy mogą wybrać czy chcą przekazać dane. Strony trzecie mogą otrzymać od Gemius dane, jeśli ich ujawnienia wymaga prawo lub jeśli jest to niezbędne lub pożądane w celu wykonania lub ochrony praw lub w celu podjęcia działań związanych z potencjalnymi nielegalnymi działaniami. Dane przechowywane są tak długo, jak są one potrzebne do celów badań i analiz oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO)

  Zasoby korzystają z usługi świadczonej przez Stroer sp. z o.o. w celu zarządzenia i obsługiwania powierzchni reklamowej poprzez umieszczenie stosownych fragmentów kodów w Zasobach, umożliwiając w ten sposób wyświetlanie spersonalizowanej reklamy. Działanie usługi oparte jest o funkcjonowanie plików cookies. Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

4. Logi techniczne usług

 1. Korzystanie z Zasobów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Zasoby.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Zasobami, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.